اعضای هیأت مدیره

 

مدیرعامل

مهندس مریم قربانی

فوق لیسانس سلامت پرتوپزشکی

 

 

 

معاونت

مهندس بابک ابراهیمی

فوق لیسانس سلامت پرتوپزشکی و الکترونیک

 

 

 

رئیس هیأت مدیره

دکتر اتابک ابراهیمی

دکتری سلامت هسته ای