کنترل کیفی کلیه دستگاههای پرتو تشخیصی

 

دستگاههای آنالوگ و دیجیتال شامل:

·         سی تی اسکن

·         سی تی آنژیو

·         رادیولوژی ثابت

·         رادیولوژی پرتابل

·         ماموگرافی

·         فلورسکوپی

·         آنژیوگرافی

·         سی آرم

·         سنگ شکن

·         سی بی سی تی

·         پانورکس

·         سفالومتری

·         پری اپیکال

·         سنجش تراکم استخوان

و 

·         سونوگرافی

·         اکوکاردیوگرافی