دزیمتری محیطی

شرکت مدرن آزما، آزمون دزیمتری محیطی کلیه حفاظ های سربی را مطابق استاندارد کمیته بین المللی حفاظت در برابر اشعه (ICRP) و با تجهیزات پیشرفته انجام می دهد.